Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád MEDIDAYS 2023

Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti vznikající mezi pořadatelem a zákazníkem v souvislosti s nákupem vstupenek k účasti na konferenci Medi Days 2023 pořádané ve dnech 20. 1. 2023 až 21. 1. 2023 v hotelu Vienna House Andel’s Prague (dále jen „Konference“).

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Pořadatelem Konference je společnost Mediconf s.r.o., IČO: 093 94 320, se sídlem Vorařská 2075/6, Modřany, 143 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335676 (dále jen „Pořadatel“). Kontaktní údaje Pořadatele jsou uvedeny na webových stránkách www.medidays.cz.
  • Zákazníkem je osoba, která má zájem zúčastnit se Konference a bere na vědomí, že účast na Konferenci je podmíněna zakoupením vstupenky na Konferenci (dále jen „Vstupenka“ a zákazník dále jen „Účastník“).
  • Nákupem Vstupenky vyjadřuje Účastník souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se jimi řídit. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY A JEJÍ OBSAH
  • Účastník koupí Vstupenky uzavírá smluvní vztah s Pořadatelem, jehož obsahem je umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na Konferenci za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky a potvrzením přijetí platby za Vstupenku Pořadatelem
  • Datum konání Konference, místo konání Konference, program Konference a cena Vstupenky jsou uvedeny na webových stránkách medidays.cz/konference. Pořadatel je oprávněn z organizačních důvodů program Konference upravit nebo změnit.
  • Účastník je povinen se na Konferenci řídit pokyny Pořadatele, případně jím pověřených pracovníků. V případě potřeby je Účastník povinen podrobit se všem opatřením zajišťujícím bezpečnost.
 3. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
  • Vstupenku lze zakoupit prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém portálu medidays.cz. Zákazník je povinen v objednávkovém formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením požadavku na koupi Vstupenky překontrolovat.
  • Vstupenku lze zakoupit také v místě konání Konference v den konání Konference.
  • Vstupenky se prodávají v elektronické podobě. Vstupenka je Účastníkovi zasílána e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou Účastníkem v objednávce, a to do 3 pracovních dnů od zaplacení ceny Vstupenky. Vstupenky zakoupené na místě se vydávají v listinné podobě.
  • Cena Vstupenky je uvedena na webové stránce medidays.cz a u vstupenek zakoupených na místě přímo na vstupence. Cena je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré prodejní poplatky. Platná je vždy cena v momentě nákupu.
  • Cenu Vstupenky je možné uhradit bankovním převodem nebo online platbou. Při prodeji vstupenky na místě je možné využít platby kartou prostřednictvím platebního terminálu.
  • Pro účel online platby může Účastník využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví zvolené banky. Účastník prostřednictvím internet bankingu odešle svoji platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Paytments, a.s.
  • V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Účastník podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
  • V případě bezhotovostní platby je závazek Účastníka uhradit cenu Vstupenky splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Pořadatele.
  • Citlivé vstupní údaje, které Účastník zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
  • Pořadatel vystaví Účastníkovi elektronický daňový doklad a zašle ho na e-mailovou adresu Účastníka, kterou uvedl v objednávce.
 4. REKLAMAČNÍ A STORNO PODMÍNKY
  • Účastník je povinen zkontrolovat správnost a úplnost Vstupenky neprodleně po jejím doručení e-mailem. Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Účastník povinen oznámit bezodkladně po doručení Vstupenky, nejpozději však do 3 pracovních dnů na e-mailovou adresu info@mediconf.cz. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě vstupenek koupených na místě je účastník povinen zkontrolovat jejich správnost a úplnost při převzetí.
  • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude Účastníkovi doručena Vstupenka z důvodů spočívajících na straně Účastníka, zejména z důvodu, že nebude možné Vstupenku Účastníkovi doručit na Účastníkem zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr apod.).
  • V případě chybně zadané emailové adresy při vytváření objednávky, oznámí Účastník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu info@mediconf.cz.
  • V případě, že Účastník neobdržel Vstupenku nejpozději do 3 pracovních dnů od zaplacení ceny Vstupenky, je povinen neprodleně po uplynutí této lhůty oznámit Pořadateli, že neobdržel Vstupenku a sdělit Pořadateli identifikační údaje, které zadal při nákupu Vstupenky.
  • V případě, že Pořadatel zjistí, že Vstupenka nebyla Účastníkovi doručena z důvodů spočívajících na straně Pořadatele, Pořadatel:
   • znovu zašle Účastníkovi Vstupenku na e-mail, který Účastník zadal při nákupu Vstupenky, nejpozději do 24 hodin před začátkem konání Konference;
   • v případě, že již došlo ke konání Konference, vrátí Účastníkovi uhrazenou cenu Vstupenky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Účastníkem.
  • V případě zrušení účasti hosta na Konferenci nebo změny programu Konference není nárok na vrácení peněz za nákup Vstupenek.
  • Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku není Účastník oprávněn od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Konferenci, k níž Vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.
  • Dojde-li ze strany Pořadatele ke změně termínu Konference z důvodu nařízení Vlády ČR či jinému opatření vztahujícímu se k prevenci šíření epidemie COVID-19 uskuteční se Konference v náhradním termínu dle rozhodnutí. Vstupenka je v takovém případě platná na nový termín Konference a Účastník nemá právo na vrácení zaplacené ceny Vstupenky. Nedojde-li ke konání Konference ani do 6 měsíců od původního termínu konání Konference, Pořadatel vrátí Účastníkovi zaplacenou Cenu Vstupenky v plné výši na účet, ze kterého byla Cena Vstupenka připsána na účet Pořadatele, a to do 30 dnů od uplynutí této šestiměsíční lhůty.
  • V případě, že ze strany Pořadatele dojde ke změně místa konání nebo termínu Konference nebo k úplnému zrušení Konference, na kterou byla Vstupenka zakoupena, bude Účastník o této skutečnosti vyrozuměn. Pořadatel neodpovídá Účastníkovi za to, že jej nebude možno prostřednictvím e-mailu který uvedl do objednávky včas zastihnout, ani za to, že Účastník obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.
 5. ODPOVĚDNOST
  • Pořadatel neodpovídá za chybně vyplněné údaje Účastníkem v objednávce.
  • V případě, že Účastník chybně vyplní údaje v objednávce, a v důsledku chybného vyplnění údajů vznikne Účastníkovi škoda, Pořadatel za vzniklou škodu neodpovídá.
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Pořadatel je správcem osobních údajů a jako takový zpracovává osobní údaje Účastníka za účelem platby za Vstupenku. Podmínky nakládání s osobními údaji upravují Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách medidays.cz.
  • Z Konference budou pořizovány audiovizuální záznamy a fotografie. Záznamy a fotografie budou zveřejňovány za účelem informování o Konferenci a činnosti Pořadatele a propagace dalších obdobných konferencí na webu a sociálních sítích Pořadatele a organizujících spolků a v dalších vhodných médiích.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Účastník zakoupením Vstupenky potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
  • Veškeré smluvní vztahy vznikající v souvislosti s koupí Vstupenky se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  • Je‐li nebo stane‐li se některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost či účinnost jiných ustanovení. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení nejvíce blíží.
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30.11.2022.
  • Společnost Mediconf s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky aktualizovat.

Za Mediconf s.r.o.

Daniel Samol, jednatel