Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád MEDIDAYS 2024

Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti vznikající mezi pořadatelem a zákazníkem v souvislosti s registrací k účasti na konferenci Medi Days 2024 pořádané dne 19. 1. 2024 v hotelu Vienna House Andel’s Prague (dále jen „Konference“).

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Pořadatelem Konference je společnost Mediconf s.r.o., IČO: 093 94 320, se sídlem Lomnického 1705/7, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 335676 (dále jen „Pořadatel“). Kontaktní údaje Pořadatele jsou uvedeny na webových stránkách www.medidays.cz.
  • Zákazníkem je osoba, která má zájem zúčastnit se Konference a bere na vědomí, že účast na Konferenci je podmíněna registrací na Konferenci (dále jen „Registrace“ a zákazník dále jen „Účastník“).
  • Registrací vyjadřuje Účastník souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se jimi řídit. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY A JEJÍ OBSAH
  • Účastník Registrací uzavírá smlouvu s Pořadatelem, jejíž obsahem je umožnění osobní účasti registrovaných Účastníků na Konferenci za stanovenou cenu Registrace, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky a potvrzením přijetí platby za Registraci Pořadatelem.
  • Datum konání Konference, místo konání Konference, program Konference a cena Registrace jsou uvedeny na webových stránkách www.medidays.cz/konference. Pořadatel je oprávněn z organizačních důvodů program Konference upravit nebo změnit.
  • Účastník je povinen řídit se na Konferenci pokyny Pořadatele, případně jím pověřených pracovníků. V případě potřeby je Účastník povinen podrobit se všem opatřením zajišťujícím bezpečnost.
 3. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
  • Registraci lze provést prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém portálu www.medidays.cz. Zákazník je povinen v objednávkovém formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením požadavku na Registraci překontrolovat.
  • Registraci lze provést také v místě konání Konference v den konání Konference. Pořadatel za tímto účelem zpřístupní Účastníku vygenerovaný QR kód s odkazem na webový portál www.medidays.cz umožňující Registraci Účastníka na vlastním mobilním zařízení. V místě konání Konference bude rovněž k dispozici počítač určený k provedení Registrace Účastníka.
  • Registrace Účastníka je úspěšná zasláním potvrzení Pořadatele o uhrazení ceny Registrace (dále jen „Potvrzení“) e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou Účastníkem v objednávce.
  • Cena Registrace je uvedena na webovém portálu www.medidays.cz. Cena je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré prodejní poplatky. Platná je vždy cena v momentě nákupu.
  • Cenu Registrace je možné uhradit bankovním převodem nebo online platbou. Registrace méně než tři pracovní dny před Konferencí lze uhradit toliko online platbou.
  • Pro účel online platby může Účastník využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví zvolené banky. Účastník prostřednictvím internetového bankovnictví odešle svoji platbu. Online platby jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments, a.s.
  • V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Účastník podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
  • V případě bezhotovostní platby je závazek Účastníka uhradit cenu Registrace splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Pořadatele.
  • Citlivé vstupní údaje, které Účastník zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
  • Pořadatel vystaví Účastníkovi elektronický daňový doklad a zašle ho na e-mailovou adresu Účastníka, kterou uvedl v objednávce.
 4. REKLAMAČNÍ A STORNO PODMÍNKY
  • Účastník je povinen zkontrolovat správnost a úplnost Registrace neprodleně po Potvrzení doručené e-mailem. Případné reklamace týkající se obsahu Registrace je Účastník povinen oznámit bezodkladně po doručení Potvrzení, nejpozději však do 3 pracovních dnů na e-mailovou adresu info@mediconf.cz. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude Účastníkovi doručeno Potvrzení z důvodů spočívajících na straně Účastníka, zejména z důvodu, že nebude možné Potvrzení Účastníkovi doručit na Účastníkem zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr apod.).
  • V případě chybně zadané emailové adresy při vytváření objednávky, oznámí Účastník tuto situaci neprodleně na emailovou adresu info@mediconf.cz.
  • V případě, že Účastník neobdržel Potvrzení nejpozději do 3 pracovních dnů od zaplacení ceny Registrace, je povinen neprodleně po uplynutí této lhůty oznámit Pořadateli, že neobdržel Potvrzení a sdělit Pořadateli identifikační údaje, které zadal při Registraci.
  • V případě, že Pořadatel zjistí, že Potvrzení nebylo Účastníkovi doručeno z důvodů spočívajících na straně Pořadatele, Pořadatel:
   • znovu zašle Účastníkovi Potvrzení na e-mail, který Účastník zadal při Registraci, nejpozději do 24 hodin před začátkem konání Konference;
   • v případě, že již došlo ke konání Konference, vrátí Účastníkovi uhrazenou cenu Registrace, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Účastníkem.
  • V případě zrušení účasti hosta na Konferenci nebo změny programu Konference není nárok na vrácení peněz za Registraci.
  • Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku není Účastník oprávněn od Registrace odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Konferenci, k níž Registrace opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.
  • Dojde-li ze strany Pořadatele ke změně termínu Konference z důvodu nařízení Vlády ČR či jinému opatření vztahujícímu se k prevenci šíření epidemie COVID-19 uskuteční se Konference v náhradním termínu dle rozhodnutí. Registrace je v takovém případě platná na nový termín Konference a Účastník nemá právo na vrácení zaplacené ceny Registrace. Nedojde-li ke konání Konference ani do 6 měsíců od původního termínu konání Konference, Pořadatel vrátí Účastníkovi zaplacenou cenu Registrace v plné výši na účet, ze kterého byla cena Registrace připsána na účet Pořadatele, a to do 30 dnů od uplynutí této šestiměsíční lhůty.
  • V případě, že ze strany Pořadatele dojde ke změně místa konání nebo termínu Konference nebo k úplnému zrušení Konference, na kterou byla Registrace provedena, bude Účastník o této skutečnosti vyrozuměn. Pořadatel neodpovídá Účastníkovi za to, že jej nebude možno prostřednictvím e-mailu který uvedl do objednávky včas zastihnout, ani za to, že Účastník obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.
 5. ODPOVĚDNOST
  • Pořadatel neodpovídá za chybně vyplněné údaje Účastníkem v objednávce.
  • V případě, že Účastník chybně vyplní údaje v objednávce, a v důsledku chybného vyplnění údajů vznikne Účastníkovi škoda, Pořadatel za vzniklou škodu neodpovídá.
 6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Pořadatel je správcem osobních údajů a jako takový zpracovává osobní údaje Účastníka za účelem platby za Registraci. Podmínky nakládání s osobními údaji upravují Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách www.medidays.cz.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Účastník provedením Registrace potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
  • Veškeré smluvní vztahy vznikající v souvislosti s provedením Registrace se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
  • Je‐li nebo stane‐li se některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost či účinnost jiných ustanovení. Na místo neplatného či neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení nejvíce blíží.
  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 9. 9. 2023.
  • Společnost Mediconf s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky aktualizovat.

Za Mediconf s.r.o.

Daniel Samol, jednatel